Old MacDonald Had A Farm nursery rhymes lyrics: Old MacDonald Had A Farm, E I E I O. And on the farm, he had some ducks, E I E I O. With a quack quack here. And a quack quack there. Here quack, there quack. Everywhere is quack quack. Old MacDonald Had A Farm, E I E I O. Old... more »

  • October 15, 2017
  • 37 Views