1.pants (SplasH) Es redzu sievieti, kas nav apmāta ar sevi Ja buutu tai blakus, es... more »

Full Credits

1.pants (SplasH)
Es redzu sievieti, kas nav apm?ta ar sevi
Ja buutu tai blakus, es atst?tu sho zemi
Vinjas skaist?s l?pas un gracioz? gaita
Br?niš??gais augums un žilbinošais smaids
Vi?ai ir kas vair?k, par manu nieka dz?vi
Es vi?u ieraudziju, un t? ir dieva z?me
Es butu gatavs main?ties, lai b?tu man blakus
Es esmu gatavs main?ties, tik j?tu, ka paklupšu
Vi?ai vajag vair?k, nek? es sp?ju dot
D?rgi auto, villas, briljanti uz rokas
Es atdotu miljonus, ja var?tu, protams
Bet man nav nek? vair?k par sirdi, proti
Vinja ir kr?š?a, k? tikko uzplaucis zieds
Vi?as st?ja ir valdon?ga, man uztraukties liek
Vi?a paskat?s uz mani, pasmaida un paiet gar?m
Es redzu- vi?a aiziet ar k?du, kam ir paj?t
2.pants (Cunami)
Vi?ai pat?k coyotu net?r?s dejas
Sp?nijas flamenko un tekila bez steigas
Es sap?oju, vai man vienk?rši veicas
Vi?a ir satriecoša, ceru, š?s nav beigas
Redzu tavu talantu apburt, tu esi fantastiska
Es redzu tavu talantu, kaut man tu tiktu
Tu esi vien?g?, man nevajag Mantas citas
Lai butu tev blakus, tici es zemu kristu
Es zinu, nepaz?sti mani, tu esi sav?d?ka
Tu ieguusti t?s lietas, bet es esmu par?d?
Man nav m?ja pie okeaana, jahtas pludmal?
Dotu sevi pašu, ja tu sp?tu nov?rt?t
Velos sajaust tavu plaukstu maigo, b?c
Es paskatos uz tevi, j?tu, ka nest?vu kl?t
Es zinu, ka vairs netiksimies, paliec sveika
Ja man neesi tu, man nevajag nevienu, beigas

Stats & Data

0Funny
0Die
234
Views
March 29, 2010
Published
Advertisement
Advertisement