I'M GONNA SHOCK YOU. As always, fuck you mothafuckin mongoloid reverse cocksuckin fuckin emo FAGGOTs.

  • March 18, 2008
  • 577 Views