ఆంధరపరదేశ రాషటరంలో 2018-19 ఆరధిక సంవతసరానికి సంబంధించిన రాషటర బడజెటను పరవేశపెటటారు. ఈసారి బడజెట లో గరామీణ పరాంతాల అభివృదదికి పెదదపీట వేశారు. గురువారం జరిగిన అసెంబలీ సమావేశాలలో రాషటర ఆరథిక శాఖ మంతరి యనమల రామకృషణుడు బడజెట కేటాయింపులకు సంబంధించిన వివరాలను చదివి వినిపించారు. 2018-19 ఆర... more »

  • March 21, 2018
  • 18 Views