Trannytammy

Has had enough.

Trannytammy Trannytammy

I'm just this girl, ya know.