Torch of God Torch of God

Torch of God

I do what I'm told, by God that IZ.