MANZIK

I'm Funny Every Day.

MANZIK MANZIK

You have to be smart when you're doing dumb shit.