MANZIK MANZIK

MANZIK

I'm Funny Every Day.

You have to be smart when you're doing dumb shit.