SEMMEL

wants the world to love.

SEMMEL SEMMEL

Blah blah blah blah blah...