Kai Kay

Actor. Writer. Silly. I'm just me.

Kai Kay Kai Kay

I write silly stuff. Laughter makes the world go around.