doritotooth doritotooth

doritotooth

saw Jesus wearing a "What Would John Locke Do?" t-shirt