bolshevik bolshevik

bolshevik

I'm Nora. I go to UCLA for film directing grad school. I enjoy bathing.