Full Credits

Stats & Data

0Funny
1Die
158
Views
June 17, 2013
Published
Description

game bắn súng đỉnh cao

Game Mobi Army 2 – Game mobile b?n súng ??nh cao

Hi?n nay trào l?u gi?i trí b?ng game ?ang ???c các b?n tr? h??ng ?ng nhi?t tình, m?i ng??i m?i phong cách khác nhau. N?u b?n ?ã t?ng ch?i gunny , gunbound…. và là tín ?? c?a nh?ng game b?n súng, b?n gà, ?i h?m ??nh cao này  thì Mobi Army là s? l?a ch?n các b?n không th? b? qua ???c trên chi?c ?i?n tho?i thân yêu c?a b?n

mobiarmy T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile

M?c tiêu c?a trò ch?i là b?n ph?i khéo léo làm sao tính toán th?t chính xác t?o ??, l?c b?n và s?c gió sao cho viên ??n c?a b?n bay ?úng h??ng và nã th?ng vào bên ??ch, ngoài ra trong game b?n ph?i t? duy th?t t?t v? ??a hình c?ng nh? ch?n các Army thích h?p tham chi?n n?u không s? b? các tay nghi?p d? kh? m?t cách d? dàng khi c?p ?? cao h?n ho?c ti?n tích l?y ???c nhi?u h?n b?n còn có th? cu?c ti?n trong m?i tr?n ??u n?u tay súng c?a b?n ch?c, có l? ch? c?n m?t chi?u ??p tr?i và b?n có th? ?? ti?n mua h?t c? shop ?? ?? trang b? cho nhân v?t c?a mình Mobi arm 1 c?ng khá thành công tuy nhiên hãy t?i ngay game v? máy ?? tr?i nghi?m và th? ‘Súng’ c?a b?n…

chicky mobiarmy T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile

Army HienGio T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile

S?n sàng cho 1 tr?n chi?n quy?t li?t. Theo dõi ??i ph??ng ? ch? ?? quan sát.

Gió là 1 y?u t? r?t quan tr?ng trong khi ch?i vì nó khi?n ??n s? bay không chính xác. Vì v?y hãy xác ??nh h??ng gió và ?i?u ch?nh l?c b?n m?nh hay y?u tùy theo h??ng b?n. ?? trò ch?i thêm ph?n h?p d?n thì Mobi Army cung c?p các items nh? h?i máu, tàng hình, di chuy?n sang ch? khác.

mobi 300x200 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile

L?a ch?n team và mua item ?? chu?n b? cho 1 tr?n quy?t chi?n thôi nào. Dùng xu ?? mua item ho?c mua nhân v?t v?i s?c b?n sát th??ng cao h?n, giúp b?n chi?n th?ng d? dàng h?n trong cu?c chi?n.

shop mobi army 300x288 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile

game mobi army phien ban 219 1 2189 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile

Game Mobi army  hi?n nay g?m có 3 nhân v?t ???c s? d?ng m?c ??nh cho m?i nick ??ng ký ch?i game Mobi Army. B?n có th? dùng 3 nhân v?t này mà không ph?i t?n b?t k? m?t chi phí nào. ?ó là Gunner image5 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile, Electrician image9 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile, và Miss 6 image10 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile
Ngoài 3 nhân v?t trên khi ch?i game Mobi Army b?n còn có th? l?a ch?n gi?a 6 nhân v?t khác có  s?c sát th??ng, t?m b?n , ?? chính xác cao h?n, nh?ng ?? có nh?ng nhân v?t này b?n ph?i mua b?ng xu trong game. Bao g?m Rocketer image7 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile, King kong image12 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile, Granos image14 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile, Tarzan image16 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile, Chicky image18 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile, Apache image20 T?i Game Mobi Army 2  Game b?n súng ??nh cho mobile

T?i game Mobi Army 2 cho ?i?n tho?i nokia, samsung, iphone, android…..

Advertisement