0 Funny Votes
0 Die Votes
6 Views
Published February 10, 2014

W ?wiecie, gdzie m??czy?ni nie mog? oderwa? wzroku od du?ego biustu nie jest zaskoczeniem, ?e mnóstwo pa? decyduje si? na zabieg powi?kszenia piersi. Po??danie przez panów nie jest jednak jedynym powodem dlaczego panie si? tego podejmuj?. Spójrzmy na psychologiczne i pozapsychologiczne przyczymy dlaczego panie to robi?. Najpierw jednak zobacz to: http://www.youtube.com/watch?v=ILhal2KBn5o

Na pierwszy ogie? idzie najbardziej oczywisty powód. Kobieta z ma?ymi piersiami ma odczucie mniej po??danej przez panów zw?aszcza gdy otoczona jest kobietami o wi?kszych biustach. Podyktowane jest to nie przez zachowanie kole?anek, ale przez reakcje facetów w stosunku do nich. Nie trzeba by? ?adnym geniuszem , ?eby zauwa?y? wi?ksze powodzenie u facetów kobiet o wi?kszym biu?cie, lub nawet gorzej brak jakiego kol wiek zainteresowania kobietami o ma?ych biustach. Te kobiety s? tak tym przygn?bione, ?e w efekcie nawet pomimo ryzyka towarzysz?cego powi?kszeniu piersi decyduj? si? na zabieg.

S? tak?e inne bobudki przy?wiecaj?ce kobetom decyduj?cym si? na zabieg. {Chodzi tutaj kobet?, która s?dzi|To typ kobiety, która uwa?a, ?e b?dzie si? szybciej pi?? w gór? w biznesie, je?eli powi?kszy sobie piersi. Przyjrzyj si? chocia?by m?odym gwiazdom filmowych. Ci??ko dopatrze? si?, której? z ma?ym biustem, a przecie? nie wszystkie urodzi?y si? tak Chojnie obdarzone. Fakty s? takie, ?e mnóstwo celebrytek podda?o si? jakim? operacjom plastycznym i oficjalnie si? do tego przyznaj?. A powi?kszanie biustu jest najwy?ej na li?cie wykonanych przez nich zabiegów.

Nie tylko w bran?y firmowej powi?kszanie biustu jest na porz?dku dziennym. Inne panie pn?ce si? w gór? w biznesie s? przekonane, ?e im idea?u b?d? je?eli chodzi o wygl?d tym na wy?sze stanowiska uda im si? awansowa?. Takie przekonanie wzi??o si? z Hollywood ukazuj?cego bizness woman odnosz?c? sukcesy jako atrakcyjn? kobiet?. Jest t o zwi?zane z tym, ?e kobieta podczas rozmowy rozmowy w sprawie pracy staraj?ca si? o wysokie stanowisko uwa?a, ?e im atrakcyjniejsza b?dzie w oczach przeprowadzaj?cego rozmow? kwalifikacyjn?, zw?aszcza je?eli jest on facetem tym wi?ksze szanse ma na dostanie pracy. Smutna prawda jednak jest taka, ?e prawdopodobnie rzeczywi?cie ma ona wtedy wi?ksze szanse. Sprawiedliwe to niestety nie jest ale tak w rzeczywisto?ci to wygl?da.

S? tak?e kobiety, które to robi?, ?eby po prostu lepiej si? czu?y. Powodem tego mo?e by?, ?e chce si? znowu poczu? bardziej kobieco lub by? mo?e niedawno si? rozwiod?a. Chirurgiczne powi?kszenie biustu jest pierwszym, który wpadnie jej do g?owy zw?aszcza je?eli nie zosta?a Chojnie obdarzona przez natur?.

Advertisement