Published September 17, 2013 More Info »
1 Funny Votes
0 Die Votes
4 Views
Published September 17, 2013
Grup Gezgin 
1996 y?l?nda olu?turulan grup ilk olarak konserlerle müzik hayat?na ba?lad?.Grubun kurucusu ve bestekar? Nihat Dervi?'tir.Grup üyelerinin herbiri  üniversite mezunu ve de?i?ik meslek gruplar?ndan olu?maktad?r.
 
Grup Üyeleri:
 
Nihat Dervi?: Gitar,Solo Vokal,piyano ( Mühendis)
Didem Genç: Solo Vokal,Yan Flüt,Blok flüt ( Ö?retmen)
Mehmet Haraç:Ba?lama,Vokal (Müzik  Ö?retmen)
Taner : Percusion ( Ö?retmen)
Ahmet Saadi:Bass Gitar ( Elektrik Teknisyeni)
Deniz Akbulut:Keman,piyano ( Müzik Ö?retmeni)
?hsan Seçkin : Ud,ba?lama ( Avukat )
Gülsen Seçkin : Vokal  ( Mühendis )
 
Grubun çe?itli süreçlerinde  birçok sanatç?  da çal??malar?yla grupta yer ald?lar.
 
Grup Gezgin de?i?ik organizasyonlarda (yurt içi-yurt d???) bulunarak sahne ald?.Ayr?ca Cem Karaca,Y?ld?z Tilbe,K?v?rc?k Ali,K?raç gibi müzisyenlerle ayn? mekanlarda  sahne ald?. 2002 y?l?nda ç?kard??? "Çingene" adl? ilk albümün ard?ndan,grubun kurucusu Nihat Dervi?'in yurt d???nda mühendis olarak göreve gitti?inden, grup 3 y?l kadar müzikal çal??malar?na ara verdi.Daha sonra grubun 2009 "Sessiz Y?llar" (enstrümantal) ve  2011 "Hayal" , 2013 "Bu Bir Rüya" adl? albüm çal??malar? oldu. Grup Anadolu Rock ve Anadolu Pop tarz?nda müzik yapmaktad?r.Ayr?ca halk türkülerini modern - özgün tarzda yorumlamaktad?r. Albümlerdeki parçalar?n besteleri,aranjeleri  Nihat Dervi?'e, bir çok eserin sözleri Didem Genç ve Nihat Dervi?'e aittir.Ayr?ca baz? ?airlerin ?iirleri de grubun ezgilerinde yer alm??t?r.Grubun müzikal çal??malar? devam etmektedir. Baz? radyolarda ve sosyal payla??m sitelerinde  eserleri yay?nlanmaktad?r.Grup Gezgin, ba?ka sanatç?lar ve müzik gruplar?yla birlikte kollektif çal??malarda bulunmu?tur.
 
 
Grubun Eserlerinden Örnekler:
 
http://youtu.be/nAI-N_t8k0w
http://youtu.be/i-jt_ltEHjc
http://youtu.be/EGcMn3GaJWI
http://youtu.be/IXQyY0BSfu0
http://youtu.be/aEngfhiZw-c
http://youtu.be/OEz5WP4TbCQ
http://youtu.be/6pqKN6B5f4M
 
 
 
https://www.facebook.com/GrupGezgin  
https://twitter.com/GrupGezgin
http://grupgezgin.web.tv/
http://www.reverbnation.com/grupgezgin
http://grupgezgin.blogspot.com/
 
 
 
grupgezgin@gmail.com
grupgezgin@groups.facebook.com 
Advertisement
Advertisement

From Around the Web